Whistleblowerordning

Formål

I Kaj Bech ønsker vi at drive vores forretning i overensstemmelse med gældende lov og etiske standarder. Kaj Bech whistleblower politik har til formål:

  • at skabe en platform, hvor vores medarbejdere, forretningspartnere, samarbejdspartnere, leverandører og kunder anonymiseret via en uvildig og uafhængig part kan fremsende informationer om eventuelle uregelmæssigheder
  • at sikre, at alle personer, som videregiver informationer i systemet bliver beskyttet mod repressalier.
 

Brug ledelsessystemet først
For vores medarbejdere er whistleblowerordningen et supplement til den interne dialog og åbenhed i Kaj Bech og den er primært tiltænkt de situationer, hvor forholdet er af så alvorlig karakter, at det ikke kan håndteres i ledelsessystemet fordi man ønsker at være helt anonym.

  • Vores medarbejdere opfordres til at drøfte betænkeligheder med deres leder, leders leder eller øverste ledelse.
 

Forhold vedrørende egne ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, disciplinære skridt og løn eller utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger skal som udgangspunkt håndteres i ledelsessystemet.

Det kan du bruge whistleblowerordningen til
Denne politik er udarbejdet med henblik på at sikre en rapporteringskanal til alvorlige og følsomme sager, som ville kunne have en negativ indvirkning på Kaj Bechs omdømme og resultater og som i kraft af deres karakter ikke kan rapporteres via de normale kanaler. Whistleblowerordningen er derfor tiltænkt:

  • strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler, bedrageri (f.eks. regnskabsmanipulation, underslæb eller afgivelse af urigtige oplysninger), væsentligt tyveri, bedrageri og grove overtrædelser af tavshedspligt
  • alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser, interne regler og kontrolprocedurer samt manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser
  • bestikkelse eller korruption (f.eks. interessekonflikter, bestikkelse, sponsorering og donationer, gaver eller smørelse)
  • handlinger begået af ledelsen, som ikke kan indberettes via de lokale kanaler
  • overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemmelige aftaler med konkurrenter)
  • alvorlige trusler mod miljø, sundhed og sikkerhed
  • aktiviteter, som på anden vis ved lov, traktat eller aftale udgør en alvorlig, upassende adfærd (f.eks. diskrimination, sexchikane, brug af børnearbejde, overtrædelse af menneskerettigheder)
 

Anonymitet – hvis du ønsker det
Kaj Bech har valgt revisions- og rådgivningsfirmaet PwC som ekstern leverandør af platformen for whistleblowing, samt som ekstern administrator af Kaj Bechs whistleblower system. Dette for at sikre en helt anonym håndtering af henvendelserne, hvis det ønskes.Anmeldelse kan ske via link på vores hjemmeside www.kajbech.dk. Modtageren af anmeldelser, der indberettes via denne whistleblowerordning, er PwC som på vegne af Kaj Bech modtager og behandler anmeldelser. Efterfølgende sendes din anmeldelse videre til behandling hos Kaj Bech.Du har mulighed for at indgive oplysninger anonymt via denne whistleblowerordning. Hvis du ønsker at være anonym, må du ikke oplyse dit navn eller andet personhenførbart, som f.eks. adresse eller telefonnummer. Hvis du vælger at være anonym, skal du vide, at det kan vanskeliggøre undersøgelsen af forholdet, da PwC ikke kan stille afklarende spørgsmål eller bede om yderligere dokumentation eller lignende. PwC har bedre mulighed for at undersøge forholdet, hvis de har mulighed for at kommunikere med dig. Dette kræver, at du oplyser, hvem du er og hvordan PwC kan komme i kontakt med dig. Vælger du at oplyse dette til PwC vil din identitet kun være kendt af PwC og du vil fortsat være anonym over for Kaj Bech. PwC sikrer din anonymitet overfor Kaj Bech og oplysninger omkring din identitet vil under ingen omstændigheder blive videregivet til Kaj Bech, medmindre du giver tilladelse hertil.