GPS opmåling, ArcGIS, Mapinfo, Vasp

Opmåling med avanceret GPS-udstyr giver præcise data, som er vigtige redskaber til at sikre forvaltning af vandløb og naturarealer. Vi begyndte at opmåle i 2008 og har mere end 450 km vandløb på referencelisten, hvor opmåling til vandløbsregulativer og ad hoc opmåling til afklaring af vandføringsevne fylder mest. Indmåling af skalapæle, målestationer, afsætning af nye vandløbsforløb, kontrolmåling ved gravearbejder og udlægning af gydegrus, udføres ofte og vi kan normal rykke ud med kort varsel. Vores følsomme rover og avancerede totalstationer sikrer at vi kan måle med stor præcision under vanskelige forhold, f.eks. hvor der er tæt beplantning. Vi lever data til de gængse GIS-platforme Qgis, ArcGIS, MapInfo, VASP og benytter VASP-GPS og de tilhørende terminologier.

 

Opmålingen udføres i henhold til kravene fra bygherren hvor dokumentet ”Guidelines for opmåling af vandløb” ofte danner rygrad.

Ved opmåling til revidering af vandløbsregulativ gælder som baggrund for opfyldelse af regulativ at regulativerne er udformet ud fra enten princippet om ”teoretisk geometrisk skikkelse” eller ”minimumstværsnitsareal”. For typen ”teoretisk geometrisk skikkelse” er kravet til vandløbet, at det skal opfylde et mindste krav til et bestemt tværsnitsareal ved en fastsat bundkote og stationering. Da kravet ikke er baseret på vandløbets skikkelse, men på dets vandføring må det enkle vandløb gerne variere i form og ligge over den fastsatte bundkote, så længe mindste kravet for tværsnitsarealet er overholdt. For typen ”minimumstværsnitsareal” er kravet at et opmålte tværsnit skal, ud fra tre fastsatte koter, overholde arealkravet i forhold til et tværsnit i den teoretiske skikkelse.
Den teoretiske dimension (bundbredde, fald og anlæg) for skikkelsen af det enkle vandløb vil fremgå af regulativet.

 

Opmålingsmetode

Der vil normal opmåles et tværprofil ud for hver skalapæl. Dette gøres for at kontrollere om de regulativmæssige teoretiske bundkoter er overholdt. For også at kunne kontrollere om regulativet overholdes mellem skalapælene og hvor afstanden mellem disse kan være store, opmåles yderligere et tværprofil for hver 100 til 200 meter og hvor der sker en kraftig forandring af vandløbet. Endvidere opmåles, imellem tværprofilerne, løbende bundkoter, der sammen med tværprofilerne, kan oplyse hvor der evt. skal ske oprensning.

Opmålingsdata vil normalt blive leveret til brug i VASP, hvor data efterfølgende viderebehandles. I VASP kan der efterfølgende sammenlignes den opmålte skikkelse med det teoretiske skikkelsesregulativ med det formål at få afklaret, hvorvidt vandføringskravet er overholdt. Der kan på den baggrund udarbejdes gravekort, med tabeller og gislinje (se eksempel), der viser hvor i vandløbet der evt. skal oprenses. De medsendte gravekort vil angive hvor meget der skal oprenses mellem hver stationering til den anviste kote.

Udover det allerede nævnte indgår der ofte følgende opmålingsprocedure:

 • Koter angives i DNN og koordinater angives i UTM zone 32 (Euref89).
 • Profilopmålingen foretages for alle broprofiler – både indløb og udløb.
  Desuden foretages profilopmålinger umiddelbart før og efter alle broer og rørlagte strækninger (ca. 1 meter før og efter).
 • Profilopmålinger foretages altid ved skalapæle.
 • Profilopmålinger foretages altid, hvor der iht. regulativet er ændringer i dimensionen, dvs. ændringer i bredden, anlæg og fald.
 • Den tæthed hvert profil skal opmåles med er bestemt af variationen i profilet. Alle ændringer gennem profilet skal koteres og der måles til øverste vandløbskant.
 • Kotering af rørbroer: Kote for bund i rør, sand i rør og terræn registreres og dimensionen noteres. Gælder både for indløb og udløb.
 • Registrering og kotering af skalapæle. Kote bestemmes for top af skalablik og skalanulpunkt med angivelse af skalalængde.
 • Måling af vandspejl ved alle profiler og bygværker.
 • Kotering af alle tilløb: Ved åbne tilløb koteres bund af tilløbet samt angivelse af side i vandløbet, ved rørtilløb noteres bund af rør samt dimension noteres.
 • Kotering af fastbund, hvor vandløbsbunden er meget blød.
 • Fotoregistreringer med GPS-foto: der tages et foto med tilhørende GPS-koordinater ved alle opmærksomhedspunkter.

 

Gravekort eksempel:

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte artikler for GPS opmåling, ArcGIS, Mapinfo, Vasp

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg