Vandløbsopmåling

Vi tilbyder vandløbsopmåling bl.a. til brug ved kontrol af vandløbets regulativmæssige dimensioner, ved simple projekteringsopgaver eller før større projekter. Vores veluddannede folk kender den rette teori og har det rette udstyr alt efter, hvilket formål opmålingen har.

Opmåling af vandløb

Opmålingen udføres i henhold til ordregivers specifikke krav. Vi tager ofte udgangspunkt i Guidelines for opmåling af vandløb. Herunder eksempel på beskrivelse af en opmålingsopgave:

Baggrund for opfyldelse af regulativ
For vandløbene gælder at regulativerne er udformet ud fra enten princippet om ”teoretisk geometrisk skikkelse” eller ”minimumstværsnitsareal”. For typen ”teoretisk geometrisk skikkelse” er kravet til vandløbet, at det skal opfylde et mindste krav til et bestemt tværsnitsareal ved en fastsat bundkote og stationering. Da kravet ikke er baseret på vandløbets skikkelse, men på dets vandføring må det enkle vandløb gerne variere i form og ligge over den fastsatte bundkote, så længe mindste kravet for tværsnitsarealet er overholdt. For typen ”minimumstværsnitsareal” er kravet at et opmålte tværsnit skal, ud fra tre fastsatte koter, overholde arealkravet i forhold til et tværsnit i den teoretiske skikkelse. Den teoretiske dimension (bundbredde, fald og anlæg) for skikkelsen af det enkle vandløb fremgår af regulativet.

Opmålingsmetode
Der vil for alle vandløb opmåles et tværprofil ud for hver skalapæl. Dette gøres for at kontrollere om de regulativmæssige teoretiske bundkoter er overholdt. For også at kunne kontrollere om regulativet overholdes mellem skalapælene og hvor afstanden mellem disse kan være store, opmåles yderligere et tværprofil for hver ca. 100 meter og hvor der sker en kraftig forandring af vandløbet. Endvidere opmåles, imellem tværprofilerne, løbende bundkoter, der sammen med tværprofilerne, kan oplyse hvor der evt. skal ske oprensning.

Opmålingsdata vil blive leveret til brug i VASP, hvor data efterfølgende viderebehandles. I VASP sammenlignes den opmålte skikkelse med det teoretiske skikkelsesregulativ med det formål at få afklaret, hvorvidt vandføringskravet er overholdt. Der vil på den baggrund blive udarbejdet et gravekort, med tabeller og gislinje (se medsendte eksempel), der viser hvor i vandløbet der evt. skal oprenses. Det medsendte gravekort viser hvor meget der skal oprenses mellem hver stationering til den anviste kote.

Udover det allerede nævnte indgår i opmålingen følgende opmålingsprocedure:

 • Koter angives i DNN og koordinater angives i UTM zone 32 (Euref89).
 • Profilopmålingen foretages for alle broprofiler – både indløb og udløb.
  Desuden foretages profilopmålinger umiddelbart før og efter alle broer og rørlagte strækninger (ca. 1 meter før og efter).
 • Profilopmålinger foretages altid ved skalapæle.
 • Profilopmålinger foretages altid, hvor der iht. regulativet er ændringer i dimensionen, dvs. ændringer i bredden, anlæg og fald.
 • Den tæthed hvert profil skal opmåles med er bestemt af variationen i profilet. Alle ændringer gennem profilet skal koteres og der måles til øverste vandløbskant.
 • Kotering af rørbroer: Kote for bund i rør, sand i rør og terræn registreres og dimensionen noteres. Gælder både for indløb og udløb.
 • Registrering og kotering af skalapæle. Kote bestemmes for top af skalablik og skalanulpunkt med angivelse af skalalængde.
 • Måling af vandspejl ved alle profiler og bygværker.
 • Kotering af alle tilløb: Ved åbne tilløb koteres bund af tilløbet samt angivelse af side i vandløbet, ved rørtilløb noteres bund af rør samt dimension noteres.
 • Kotering af fastbund, hvor vandløbsbunden er meget blød.
 • Fotoregistreringer med GPS-foto: der tages et foto med tilhørende GPS-koordinater ved alle opmærksomhedspunkter.

 

Gravekort eksempel:

Har du spørgsmål?

Så sidder vi klar på telefonen og email.

Udvalgte artikler for Vandløbsopmåling

Forrige
Næste
Hvad leder du efter?
Søg