Om Kaj Bech

Firmaet blev stiftet 1. november 1946 af Kaj Bech. Firmaets start lige efter krigen var præget af efterkrigstiden med mangel på materialer, og opgaverne var koncentreret i og omkring Holstebro.

Da der kom gang i hjulene efter krigen i sidste halvdel af 1950-erne blev aktivitetsområdet gradvist udvidet til hele det Nordvestjyske område. Kaj Bech A/S har sat sit præg på hele regionen med mange store byggeprojekter gennem årene.

Fra at være et traditionelt murer- og entreprenørfirma har firmaet udviklet sig til et alsidigt entreprenørfirma, hvor anlægsopgaver er blevet en stadig større del af forretningen.

I dag udføres brobygning og brorenoveringer over hele landet, og der udføres i dag også mange byggeprojekter langt væk fra det oprindelige kerneområde.

I år 2000 blev forretningen udvidet med en stor park- og vejafdeling, idet Kaj Bech A/S overtog alle Holstebro Kommunes park- og vejaktiviteter. Dette område er gradvist udvidet og omfatter i dag kommunale og private park- og vejopgaver, vandløbspleje og naturgenopretning i store dele af landet.

I dag er det Anders Bech, som er anden generation, der driver og ejer virksomheden.

Kaj Bech A/S beskæftiger 185 dygtige medarbejdere, fordelt med 80 i bygge- og anlæg og 105 I park- og vej.

Kaj Bech A/S er i dag et alsidigt firma, der løser mange former for bygge og anlægsopgaver.

Virksomheden beskæftiger i dag ca. 185 medarbejdere.

Vores vision

Kaj Bech A/S vil, til fordel for vore kunder være markedsorienteret og handlekraftig, med kompetente medarbejdere.

Vores mission

Med udgangspunkt i Vestjylland har Kaj Bech A/S i de sidste 70 år, udviklet sig til at være en landsdækkende virksomhed.

Vi skaber de fysiske rammer for at kunne arbejde, bo, rejse, og rekreere.

Vi bygger nyt, bygger om og bygger til. Vi anlægger broer, veje og pladser, samt rekreative områder.

Vi tilbyder at servicere alle former for bygninger, udenomsarealer, veje og pladser samt rekreative områder.

Men først og fremmest opbygger vi gode og forpligtende forhold mellem virksomheden og kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og det omgivende samfund.

Respekt for kunden

I Kaj Bech A/S vil vi fastholde og øge kundernes tillid, ved at levere et ordentlig produkt og yde en god service.

Vi vil optimere brugen af alle vore ressourcer- medarbejdere, materiel og viden, så vi skaber størst mulig værdi for kunden.

Et højt internt og eksternt informationsniveau skal sikre vidensdeling og synlighed med vore kunder.

Adfærd og normer

I Kaj Bech A/S er der plads til forskellighed og alsidighed under ansvar. Vi er fleksible og omstillingsparate. Vi skaber gode rammer og udviklingsmuligheder for vore medarbejdere, så vi kan fastholde og tiltrække gode og kvalificerede medarbejdere. Vi siger hvad vi gør, og gør hvad vi siger. Holdninger er vigtigere end regler.

Det er vigtigt at alle føler stolthed og ansvar ved at arbejde for Kaj Bech A/S. Al ledelse og samarbejde er baseret på tillid, respekt og helhedssyn. Vi vil være en økonomisk sund forretning, så vi altid bevarer vor handlefrihed.

Kvalitet og miljø

Kaj Bech A/S overordnede kvalitets- og miljømålsætning er at være en bevidst og troværdig samarbejdspartner, som konsekvent vil udføre kvalitets- og miljømæssigt korrekte projekter, samt bruge arbejdsmetoder, der sikrer kunder og medarbejdere, at gældende love og regler overholdes.

Kvalitet

For at sikre, at Kaj Bech A/S til enhver tid leverer et produkt, som opfylder de stillede kvalitetskrav, anvender firmaet et indarbejdet kvalitetsstyringssystem. Dette system fastsætter retningslinjer og bestemmelser for, hvorledes firmaets kvalitetsmålsætning og – politik udmøntes i praktisk anvendelse.

Miljø

Som virksomhed er vi bevidste om vores ansvar overfor kunden, samfundet, borgere, vore medarbejdere og naturen i sin helhed. Det er derfor vores opgave konstant at arbejde på at mindske vores påvirkning på miljøet og samfundet.

Dette gøres på mange forskellige måder, men alt sammen efter strukturen i vores underliggende miljøledelsessystem. Forbedring af metoder og processor samt udvikling, er blot nogle af de aktiviteter Kaj Bech A/S arbejder med, for at blive en bæredygtig virksomhed.

Udover ovenstående er arbejdsmiljø et højt prioriteret område hos Kaj Bech A/S. Vi ønsker at skabe den bedste arbejdsplads for vores ansatte. Dette betyder at arbejdsmiljø er en integreret del af miljøledelsessystemet, hvor vi arbejder på samme måde med løbende forbedringer.

Miljøledelsessystemet overvåges og styres af virksomhedens sikkerhedsorganisation.

Socialt engagement

I Kaj Bech A/S har vi en lang tradition for at engagere os socialt og deltage aktivt i at hjælpe medarbejdere tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom, eller hjælpe folk med at komme i gang på arbejdsmarkedet.

Vi har 5 fastansatte medarbejdere uddannet som mentorer.

Udgangspunktet for vort sociale engagement er at give vort bidrag til at nogle mennesker får chancen til at komme i gang på arbejdsmarkedet, og blive aktive samfundsborgere.

Vi har fastansatte i skåne – flexjob

Vi har folk i – jobtræning – jobpraktik – erhvervsafklaring – erhvervspraktik – virksomhedspraktik – tilbud efter integrationsloven – §56 personer.

I alt omfatter vort sociale engagement 6 – 7 årsværk svarende til ca. 10.000 timer. Kaj Bech A/S har endvidere pt. Uddannelsesaftaler med 10 elever.

Sponsorater

Kaj Bech A/S er en del af det omgivende samfund, med forbindelser til foreninger og klubber, ofte gennem vore medarbejdere.

Der er mange der søger støtte til sponsorrater. Vi har et budget, som sætter en ramme for hvad vi kan yde af støtte.